Contact

Algemene voorwaarden

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN 

VAN DEN HOUT PROMOTION

 

Artikel  1 Algemeen 

a.  Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Van den Hout Promotion en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Van den Hout Promotion.

b. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van den Hout Promotion en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

a.. De door Van den Hout Promotion gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Van den Hout Promotion is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

b. Levertijden in offertes van de Van den Hout Promotion zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

c. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

d. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van den Hout Promotion daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van den Hout Promotion anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van den Hout Promotion niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

f. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

 

Artikel 3 Levering

a. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Van den Hout Promotion deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

b. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Van den Hout Promotion gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

c. Indien de zaken worden bezorgd is Van den Hout Promotion gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

d. Indien Van den Hout Promotion gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Van den Hout Promotion ter beschikking heeft gesteld. 

e. Als koper eens is met de offerte, zal koper de orderbevestiging ondertekenen, als koper na de ondertekening van de orderbevestiging mocht besluiten om van de order af te zien, zal Van den Hout Promotion 50% van verkoop (netto) bedrag in rekening brengen.

 

Artikel 4           Onderzoek, reclames

a. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

b. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Van den Hout Promotion te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld.

c. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Van den Hout Promotion op de wijze zoals door Van den Hout Promotion aangegeven.

 

Artikel 5           Vergoedingen, prijs en kosten

a.. De door Van den Hout Promotion gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 6             Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening, of direct via iDEAL of Credit Card ,op een door Van den Hout Promotion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

b. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Van den Hout Promotion op de koper onmiddellijk opeisbaar.

c. Van den Hout Promotion heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Van den Hout Promotion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Van den Hout Promotion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 7                     Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van den Hout Promotion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van den Hout Promotion niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

 

Artikel 8                       Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Van den Hout Promotion en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 9   Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven 

b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.